Scaladiensten

Human Being Management

Duurzame verandering | Competenties | Circle of Change

Door meer grip te krijgen op de onbewuste aansturing van mijn handelen, word ik in de gelegenheid gesteld om gerichte keuzes te maken die ertoe leiden dat ik gelukkiger wordt in mijn werk. Dat is de essentie van HBM

Het doel van Scala door de inzet van Human Being Managment

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten van Human Being Management?

Human Being Management combineert Structuur (de regels en processen) met de Cultuur (gedrag – vaardigheden – kennis) met de Natuur (de onbewuste aansturing in ieder mens en organisatie). In een schema geplaatst, ziet dat er als volgt uit:

Door de toevoeging van Natuur, kijkt HBM breder en dieper dan de HRM benadering.

Via een online-meting van 15 minuten krijgt iedere medewerker inzicht in zijn leerstijl – zijn competenties – zijn valkuilen en zijn mogelijkheden. De uitslag wordt weergegeven in een ACT-bord met een tekstuele toelichting.
In een gesprek met een Actor (iemand die is opgeleid om het ACT-bord te lezen en toe te lichten) krijgt de medewerker inzicht in bovengenoemde aspecten. Je krijgt een toelichting – WYSIWYG – energie en thema. Indien gewenst is er een verdiepingsgesprek mogelijk met ACT coaches waarin uitleg kan worden gegeven over versterkende en afzwakkende combinaties, de invloed van de verschillende leeftijdsfasen, de rol van de ouders e.d.

Door inzicht te krijgen in je natuurlijke krachten, je prestatie krachten, je natuurlijk potentieel en de terecht-onbewuste krachten wordt het mogelijk om je energiegevende en energielekkende activiteiten te begrijpen en om keuzes te maken.
De cyclus die hierdoor kan ontstaan wordt de Circle of Change genoemd. Deze kan als volgt verlopen:

Wat betekent dit voor de praktijk van de organisatie?

De HBM filosofie ligt aan de basis van het personeelsbeleid. De gewenste effecten zijn als volgt omschreven.

Inzetten van personeel op basis van hun natuurlijke kracht (c.q. natuurlijke competenties) 

Naast het gegeven dat de medewerkers van Scala goed opgeleid zijn voor de bekwaamheidseisen die gesteld worden in het Primair Onderwijs, wil Scala ook de natuurlijke competenties van een medewerker op een goede manier inzetten.

Ter voorkoming van uitval

De informatie uit de ACT©-meting, met name de informatie uit de basishouding kan gebruikt worden om de medewerker inzicht te geven in zijn aandachtspunten en energienemers. Hierdoor kan een ACTor met de medewerker een gesprek voeren over mogelijke stressfactoren die in de medewerker zitten. Bewust worden van deze factoren kan de basis zijn voor veranderingen in gedrag waarmee uitval mogelijk voorkomen kan worden.

Betere inzet van de duurzame inzetbaarheid 

Op basis van de ACT©-meting kan het gesprek gevoerd worden om energieverslindende omstandigheden te vermijden én energie-gevende activiteiten te stimuleren. 

De opbrengsten van de gewenste effecten is om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden.

Wat is er zoal mogelijk?