Scaladiensten

Plus in de klas

Thematisch werken | Leren leren | Uitdaging | Leerdoelen

Op basis van de normaalverdeling is 13,6% van alle leerlingen binnen Scala begaafd en 2,3% hoogbegaafd. Om aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen, wordt sinds 2019 op diverse scholen binnen Scala een start gemaakt met Plus in de Klas. Een plusgroep in de school, onder leiding van een leerkracht van de betreffende school en onder begeleiding van een coach hoogbegaafdheid van Scala.

De leerlingen worden uit de groep gehaald om met een groep gelijkgestemden bij elkaar te komen en van en met elkaar te leren. Invulling voor groep 2/3 is nog in ontwikkeling, maar het streven is dat zij 1 uur per week passend aanbod kunnen krijgen. Groep 4 t/m 7 wordt 1,5 uur per week uit de groep gehaald. Ook krijgen ze opdrachten mee waar ze de rest van de week in de eigen klas aan kunnen werken. Op die manier is een transfer mogelijk van geleerde vaardigheden en krijgt de leerling ook de rest van de week passend aanbod.

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten van Plus in de Klas wordt er thematisch gewerkt. We volgen de thema’s van Gestaltleren (www.gestaltleren.com). Deze thema’s zijn gericht op inzichten over hoe het werkt in de wereld. Ondanks een veranderende visie op de wereld en het onderwijs zullen deze inzichten nooit veranderen. Door op deze manier te werken, kunnen we tegemoet komen aan de brede interesse van deze leerlingen, maar ook ervoor zorgen dat we niet vooruit lopen op het onderwijsaanbod in de klas.

Ook is er aandacht voor leren leren, leren denken en leren leven. Leerlingen leren omgaan met frustraties en met fouten maken, maar ook om hun creatieve denkvermogen de ruimte te geven. Ze ontdekken hun kwaliteiten en valkuilen en nemen die kennis en vaardigheden mee naar hun eigen klas. Daarnaast is er het waardevolle contact met gelijkgestemden. Voor een leerling die in zijn/haar klas de enige ‘slimmerik’ is, is het een verademing om gelijk begrepen te worden door andere leerlingen.

Onder andere de volgende onderdelen komen, middels verschillende werkvormen en activiteiten, verder nog aan bod:

De school selecteert de leerlingen voor deelname aan Plus in de Klas. Er is geen IQ-test nodig, wel een sterk vermoeden van (hoog)begaafdheid, op basis van leer- en persoonlijkheidskenmerken. Elk half jaar tot elk jaar wordt opnieuw bekeken of Plus in de Klas de juiste interventie is voor de betreffende leerling. De Plus in de Klas-leerkracht fungeert ook als vraagbaak voor het team voor zaken gericht op hoogbegaafdheid. Middels teamtrainingen wordt de expertise van het team verder op peil gebracht. Deze trainingen zijn zowel gericht op kennisvergroting als begeleiding in het klassenmanagement, zodat de leerkrachten hoogbegaafde leerlingen in hun groep zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Mogelijkheden

Meer informatie

Plus in de klas wordt gecoördineerd door Nicole Smits (directeur Linus onderwijs voor hoogbegaafden).