Scaladiensten

Leren met ouders

Ondersteuning | Ouder-betrokkenheid | op school/ onder schooltijd of thuis

Op verschillende scholen binnen Scala bestaat de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het onderwijs van de kind(eren) uit groep 1 t/m 8. Op verzoek van ouders of leerkracht kan het kind worden begeleid bij een of meerdere instrumentele vaardigheid/vaardigheden. Kleuters kunnen ondersteund worden bij reken- en leesvoorwaarden en motorische ontwikkeling. Ook anderen dan ouders kunnen het kind begeleiden.

LmO zorgt voor passend onderwijs doordat er naast het aanbod in de groep, ruimte is voor extra ondersteuning, denk aan dyslexiebegeleiding op school, werken aan de Alfabetcode, bewegend leren, extra uitdaging of remediërende opdrachten. Er wordt ingespeeld op de individuele behoefte van het kind. De ouder biedt in een één op één situatie oefenstof aan met het doel het kind verder te helpen in zijn/ haar ontwikkeling. Deze persoonlijke aanpak heeft als resultaat dat het kind groeit in de stof en daardoor meer zelfvertrouwen krijgt en het welbevinden verbetert.

Bij LmO worden afspraken gemaakt over onder andere tijdstip, doel en vak waarin ouders het kind ondersteunen. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat LmO vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Ouders worden actief betrokken bij het leerproces van het kind. Ouders worden door de coördinator of de leerkracht van het kind begeleidt in de ondersteuning.

Op basisschool De Bussel is er een aparte ruimte en leerkracht beschikbaar die de ouders begeleid. Op de andere scholen stuurt de leerkracht van het kind zelf de ouders/begeleiders aan.

Binnen LmO bestaan verschillende varianten:

In het leerlingvolgsysteem ( ESIS) wordt een plan van aanpak gemaakt om de voortgang te monitoren. Er vindt een intake (beginsituatie) plaats en twee of drie keer een evaluatiegesprek ( januari en juni, na afname van de toetsen binnen het leerlingvolgsysteem). Bij deze gesprekken is het kind, de ouder(s)/begeleider, de leerkracht en eventueel LMO coördinator aanwezig. Het monitoren van het welbevinden is in ontwikkeling. De coördinatoren van de verschillende scholen komen enkele malen per jaar bij elkaar voor overleg.

Wat is er mogelijk?

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Carla van Tuijl of Kees Hamers.

Links voor meer informatie